Uddhara karo Bhagavan

Uddhara karo, Bhagavana, tumhari sharana pare.
Bhava para karo, Bhagavana, tumhari sharana pare,
sharana pare sharana pare, sharana pare sharana pare.
Uddhara karo, Bhagavana, tumhari sharana pare.

Kaise tera nama dhiyae? Kaise tumhari lagana lagae? (2X)
Hriday jaga do gyana, tumhari sharana pare,
Uddhara karo, Bhagavana, tumhari sharana pare.

Pantha mato ki suna bate, dvara tera taka pahuca na pate. (2X)
Bhatake bica jahana , tumhari sharana pare,
sharana pare sharana pare, sharana pare sharana pare.
Uddara karo, Bhagavana, tumhari sharana pare.

Tuma hi shyamala Krishna Murari, Rama tumhi Ganapati Tripurari.
Tuma hi bane Hanumana, tumhari sharana pare,
sharana pare sharana pare, sharana pare sharana pare.
Uddhara karo, Bhagavana, tumhari sharana pare.

Aisi antara jota jagana, ham dino ko sharana lagana. (2X)
He Prabhu, daya-nidhana, tumhari sharana pare,
sharana pare sharana pare, sharana pare sharana pare.
Uddhara karo, Bhagavan, tumhari sharana pare,
bhava para karo, Bhagavana, tumhari sharana pare. (2X)