Ohm, Jaga janani jay jay, Ma, jaga janani jay jay;
bhaya harini bhava tarini, bhava bhamini jay jya. Ohm, jay …
Tu hi sata cita sukhamaya, shuddha Brahma rupa;
satya sanatana sundara, Para-Shiva surabhupa. Ohm, jay …
Adi anadi anamaya, avicala avinashi;
amala ananta agocara, aja ananada rashi. Ohm, jay …
Avikari aghahari, akala kaladhari;
karta Vidhi bharata Hari, Hara sanshara kari. Ohm, jay …
Tu Vidhi-vadhu Rama tu, Uma mahamaya;
mula prakriti vidya tu, tu janani jaya. Ohm, jay …
Ram Krishna tu Sita, Vraja rani Radha;
tu vancha-kalpadruma, harini saba badha. Ohm, jay …
Dasha vidyaa nava Durga, nana shastra kara;
ashta matrika Yogini, nava-nava dhara. Ohm, jay …
Tu paradhama nivasini, maha vilasini tu;
tu hi shmashana viharini, tandava lasini tu. Ohm, jay …
Sura minu mohini saumya, tu shobha dhara;
vivasana viata svarupa, pralaya mayi dhara. Ohm, jay …
Tu hi sneha sudha mayi, tu ati garala mana;
ratna vibhushita tu hi, tu hi ashti tana. Ohm, jay …
Muladhara nivasini, iha para-siddhi prade;
kalatika Kali, Kamala tu varade. Ohm, jay …
Shakti shaktidhara tu hi, nitya abheda mayi;
bheda pradarshini Vani, BVimale, Veda trayi. Ohm, jay …
Hama ati dina dukhi, Ma, vipata jala ghere;
hai kaputa ati kapati, para balaka tere. Ohm, jay …
Nija svabhava-vasha, Janani, daya drishti kijai;
karuna kara, Karuna-mayi, carana sharana dijai. Ohm, jay …
Ohm, Jaga janani jay jay, Ma … .