Namosthesthu maha maye,
Sree peede, sura poojithe,
Sanka, chakra, gadha hasthe,
Maha lakshmi namosthuthe

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi,
Who is the great Enchantress,
Who lives in riches,
Who is worshipped by Gods,
And who has conch, wheel and mace in Her hands.

Eregroeten en eregroeten aan de Godin Mahalakshmi,
Die de grote Verleidster is,
Die woont in rijkdom,
Die wordt aanbeden door de Goden,
En Die de shankh, chakra en knots in Haar handen heeft.

Namasthe garudarude,
Kolasura bhayam kari,
Sarva papa hare, devi,
Maha lakshmi namosthuthe

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi.
Who rides on an eagle,
Who created fear to Kolasura,
And is the Goddess who can destroy all sins

Eregroeten en eregroeten aan de Godin Mahalakshmi,
Die een adelaar berijdt,
Die Kolasura angst heeft ingeboezemd,
En Die de Godin is die alle zonden kan vernietigen.

Sarvagne sarva varadhe,
Sarva dushta bhayam karee,
Sarva dukha hare, devi,
Maha lakshmi namosthuthe

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi.
Who knows everything,
Who can grant any thing,
Who appears fearsome to bad people,
And is the Goddess who can destroy all sorrows.

Eregroeten en eregroeten aan de Godin Mahalakshmi,
Die alles weet,
Die alles kan toekennen,
Die angstaanjagend lijkt voor slechte mensen,
En Die de Godin is die alle verdriet kan vernietigen.

Sidhi budhi pradhe devi,
Bhakthi mukthi pradayinee,
Manthra moorthe, sada devi,
Maha lakshmi namosthuthe

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi,
Who grants intelligence and occult powers,
Who grants devotion to God and salvation,
Who can be personified by holy chants,
And who is Goddess for ever.

Eregroeten en eregroeten aan de Godin Mahalakshmi,
Die intelligentie en occulte krachten toekent,
Die  toewijding aan God en de zaligheid verleent,
Die kan worden gepersonifieerd door heilige gezangen,
En Die Godin is voor altijd.

Adhyantha rahithe, devi,
Adhi shakthi maheswari,
Yogaje yoga sambhoothe,
Maha lakshmi namosthuthe

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi.
Who neither has an end nor beginning,
Who is the primeval power,
Who is the greates Goddess,
Who is born out of hard penance,
And Who can be personified by meditation.

Eregroeten en eregroeten aan de Godin Mahalakshmi,
Die noch einde noch begin kent,
Die de oerkracht is,
Die de grote Godin is,
Die ontstaan is uit harde boetedoening,
En Die kan worden verpersoonlijkt door meditatie.

Sthoola sukshma maha roudhre,
Maha shakthi maho dhare,
Maha papa hare devi,
Maha lakshmi namosthuthe

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi,
Who is micro and also gross,
Who is most fearsome ,
Who is the greatest strength,
Who within her holds the worlds,
And is the Goddess who can destroy sins.

Eregroeten en eregroeten aan de Godin Mahalakshmi,
Die fijn is en ook grof,
Die het meest angstaanjagend is,
Die de grootste kracht is,
Die in Zichzelf de werelden bezit,
En Die de Godin is die zonden kan vernietigen.

Padmasana sthithe, devi,
Para brahma swaroopini,
Para mesi, jagan matha,
Maha lakshmi namosthuthe

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi,
Who is the goddess who has the seat of Lotus,
Who is the personification of the ultimate truth,
Who is Goddess of all,
And who is the mother of all the worlds.

Eregroeten en eregroeten aan de Godin Mahalakshmi,
Die de Godin is met de zetel van Lotus,
Die de personificatie van de ultieme waarheid is,
Die de Godin is van allen,
En Die de Moeder van alle werelden is.

Swethambara dhare, devi,
Nanalankara bhooshithe,
Jagat sthithe, jagan matha,
Maha lakshmi namosthuthe

Salutations and salutations to Goddess Mahalakshmi,
Who wears white cloth,
Who wears variety of ornaments,
Who is everywhere in the world,
And who is the mother of all the worlds.

Eregroeten en eregroeten aan de Godin Mahalakshmi,
Die een witte doek draagt,
Die diverse ornamenten draagt,
Die overal ter wereld is,
En Die de Moeder van alle werelden is.

Phalasruthi

Maha lakmyashtakam stotram,
Ya padeth bhakthiman nara,
Sarva sidhi mavapnothi,
Rajyam prapnothi sarvadha

Those men who read this octet praising Mahalakshmi,
With devotion and discipline,
Would make all powers as his own,
And also would attain the kingdom for ever.

Die mannen die dit octet lezen dat Mahalakshmi prijst,
met toewijding en discipline,
zullen alle krachten eigen maken,
En zal het koninkrijk tot in de eeuwigheid bereiken.