Jana hitakari jay jay Rama,
bhava bhaya bhanjana jay jay Rama. (refrein)

Muni makha rakshaka jay Shri Rama,
jana mana ranjana jay Shri Rama.
Akhila Vishvapati Raghava jay jay Rama.

Mahi dukhahari Hari Hari Rama,
go brahmana hitakari Rama.
Santa janana sukhakari Rama,
Dasharatha-nandana jay jay Rama.

Patita uddharana Raghupati Rama,
danuja vinashana-hari Rama.
Mishra kavi ke tuma ho prana,
jay Raghunandana jay jay Rama.