Jagata me sundara hai do nama,
cahe Krishna kaho ya Rama.
Bolo Rama, Rama, Rama,
bolo Shyama, Shyama,Shyama.(2X) (refrein)

Makhan Brija me eka curave,
eka bera Bhilani ke khave.(2X)
Prema bhava se bhare anokhe,
dono ke hai kama;
cahe Krishna kaho ya Rama.

Eka hriday me prema barhave,
eka tapa santapa mitave. (2X)
Dono sukha ke sagara hai,
aur dono purana kama;
cahe Krishna kaho ya Rama.

Eka Kansa papi ko mare,
eka dushta Ravana sanhare. (2X)
Dono dino ke dukha harate hai,
dono bala ke dhama;
cahe Krishna kaho Rama.

Eka Radhika ke sanga raje,
eka Janaki sanga viraje. (2X)
Dono dino ke dukha harate hai,
dono bala ke dhama;
cahe Krishna kaho ya Rama.

Eka Radhika ke sanga raje,
eka Janaki sanga viraj. (2X)
Cahe Sita Rama kaho,
ya bolo Radhe Shyama;
cahe Krishna kaho ya Rama.