Gita_Forum_2014_01De organisatie SWAHA van Trinidad & Tobago heeft in het kader van de Shri Gita Jayanti een twee daagse Forum georganiseerd op 5 en 6 december 2014, waarbij Internationale gasten en gastsprekers bij aanwezig waren. De Organisatie SWAHA bestaat sinds 1993 en is opgericht door de familie Persad.

Pt. Varun Prekash steekt een dia aan.

Pt. Varun Prekash steekt een dia aan.

Door de Hindoe Raad in Suriname werd Pandit Acharya Varun Prekash Sharma gevraagd om Suriname te vertegenwoordigen. Daarnaast waren er ook andere vertegenwoordigers zoals: Aniel Manurat (Vrz. CUS Suriname), Jades Das Misra (Bulgarije), Swami Aksharananda (Guyana), Pandit Hardeo Persad (Trinidad & Tabago), Anand Ramlogan (Indiase Ambassadeur Trinidad & Tabago). Verder waren er bijna 500 mensen aanwezig uit zowel Trinidad & Tabago als ook het buitenland.

Het betrof een conferentie waarbij de onderwerpen Atma en het lichaam, wedergeboorte en rituelen voor en na de dood  aan de orde werd gesteld. De uitgangspunten dienden alleen te worden belicht aan de hand van de door de organisatie als meest gebruikte boek, nl. de Shrimad Bhagwat Gita, met name toegespitst op hoofdstuk 2.

Iedere spreker kreeg 30 minuten om zijn standpunten uiteen te zetten.

De uitgangspunten waren:

De atma en het lichaam; wat is belangrijker

Wedergeboorte; (is het heden ten dage nog aan te nemen daar de wereld en omstandigheden aan veranderingen onderhevig zijn, want Dharma is Dynamisch)

Shradh; (is het echt nodig om alle pinds (shradh kriya te verrichten, aangezien we niet kunnen waarnemen dat de zaken die geofferd worden daadwerkelijk aankomen, of is dit alleen maar geldklopperij van/door pandits)

Ten aanzien van de eerste twee topics:

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २- २२ ॥ (hfst 2-22)

Net zoals wij onze klederdrachten verwisselen, gelijk zo neemt de Atma na het verlaten van dit lichaam een ander lichaam aan.

Tegelijk wordt in deze vers bewijs van wedergeboorte geleverd, nl. Sanyati navani dehi, het aannemen van een nieuw lichaam.

Waarom zou Shri Krishna aan Arjun over de reis van de atma vertellen? HIJ belicht en onderstreept dat de daden van de mens niet alleen tot dit leven blijven, maar door gaan en daar wij later ook de vruchten (goed of slecht) van krijgen in het volgende leven. De Atma draagt de lasten, terwijl het lichaam welk vergankelijk is, de lusten draagt en daardoor ook aan verandering onderhevig is. Het lichaam is slechts een omhulsel dat reist van het ene naar het andere aardse plaats terwijl de atma een veel diepere en verdere reis aflegt.

Zo is ook in de Shrimad Bhagwat Mahapuran gesteld (een boek dat over Shri Krishna vertelt):

अवश्य मे भोक्नमं कर्म: शुभाशुभं कोटी कल्प शर्तैऽपि॥

न भोक्ते छीय: कर्म: शुभाशुभ:॥

We zullen onze daden moeten aanschouwen, goed of slecht. We zullen het lot van onze daden moeten aanvaarden, al gaan daar meerdere levens of zelfs eeuwen aan voorbij.

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक:।

न चैनं क्लेदयन्ति आप: न शोषयनि मारून:॥२-२३॥

Noch enig wapen kan de atma snijden of doorboren, noch vuur kan de atma verbranden, noch kan water de atma doen smelten, noch kan de wind het doven dan wel drogen. De atma is eeuwig en onsterfelijk.

Wie en wat we ook zijn, we zullen steeds een zaak moeten onthouden: wij zijn niet het lichaam maar de atma die gebruik maakt van het lichaam welk geschapen is uit de vijf oer elementen. We moeten niet treuren om hen die heen gaan, maar eerder bidden opdat hun atma rust vindt en dat ook nog middels hun eigen karma

अच्छेद्य: अयम् अदाह्य: अयम् अक्लेद्य: अशिष्य: एव च।

नित्य सर्वगत: स्थाणु: अचल: अयम् सनातन:॥२-२४॥

Voor wie moeten wij treuren? Het lichaam, dat dagelijks vergaat? De atma die het lichaam doet bewegen, praten en lachen vergeten wij juist. Voor wie moeten wij nou treuren? De atma is de reden van alle bewegingen in het lichaam en dus ook aan wie we zouden moeten denken. Zonder de atma is het lichaam ook niets. Het lichaam kan niet veel hebben en is sterfelijk. De atma is het enige wat eeuwig blijft bestaan, daarom wordt de atma ook Sanatan genoemd.

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २- २८ ॥

Zoals wij niet kunnen vertellen waar we voor onze geboorte waren, toch zijn er enkelen die dat wel kunnen. Zelfs dan zijn wij gelimiteerd aan het lichaam. We kunnen niet zonder het lichaam.

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ २- १३ ॥

De atma is niet onderhevig aan veroudering of enig ander verandering als het lichaam. Het is het lichaam dat steeds verandert, eerst als baby, dan als kind, vervolgens als volwassene en tenslotte als een oud iemand. De atma blijft in zijn enig vorm, onveranderlijk door alle eeuwen heen.

Ten aanzien van Shradh:

Waarom zouden wij alle rituelen moeten uitvoeren om de ziel dat te geven waardoor deze wel verlossing kan verkrijgen. We hebben zojuist gehoord dat de ziel eeuwig en onsterfelijk is.

Het zijn de handelingen (Karma) die de ziel moet ondergaan. Het lot is bezegeld door de daden in het lichaam.

De vraagstelling is: komen de schoeisels en alle andere zaken die geofferd worden weldegelijk aan bij de overledene, of blijven zulke zaken tot het aardse nu de atma onsterfelijk is?

Deze stelling kan weersproken worden gelijk als we presad offeren voor Bhagwaan (God) (de Param- Atma). Na het offeren blijven de zaken ook hier achter.

Als we iemand een fax sturen, dan blijft het origineel bij ons terwijl een exemplaar bij de ontvanger is. Het papier is het geofferde tijdens de Shradh, de faxmachine is de mantra en de kopie is het ontvangen door de begunstigde zelf. Dit is maar een feitelijk voorbeeld.

Wanneer we de overige boeken erop na slaan, dan zien we dat de Bhagwad Gita

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ १७- २८ ॥

Shri Krishna zegt tegen Arjun dat zonder enige vorm van devotie of liefde iedere vorm van schenking (daan) of opoffering (tapasya) onwaar of gelijk als niet gegeven is. Daarom zal de schenking zonder enige bestemming in het universum blijven dwarrelen welke noch in leven zijn als in het hiernamaals van enige nut zal zijn.

 

Door: Acharya Pt. Varun P.S. Mahtabsing