Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare;
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare.

Shri Rama, jay Rama, jay jay Rama;
Shri Rama, jay Rama, jay jay Rama.

Shri Rama Hare, Shri Rama Hare,
Shri Rama Hare, sukhadhama Hare;
Shri Rama Hare, chavidhama Hare,
mana-mohana sundara shyama Hare.

Jay Raghunandana, jay Siya Rama,
Janki-vallabha Sita Rama;
Raghupathi Raghava raja Rama,
patita pavana Sita Rama.