shivji_1

Bolo Hara Hara Hara Shiva Shankar. (3X)(refrein)
Nitya nirantar bole antar
Shambhu Sada-Shiva sare mantar.
Bolo Hara …

Tapo disha me tera santar,
ghara-ghara baje tera jantar.
Bolo Hara …

Trishula-dhari hai Trilocan,
sakala jagata ke asnkata mocan. (2X)
Tana par taja raha vyaghramvar.
Bolo Hara …

Nitya nirantar bole antar
Shambhu Sada-Shiva sare mantar.
Bolo Hara …

Dhamaka dhamaka jaba damaru baje, (2X)
jiska nada gagana me gaje,
anga anga ke sata samandar,
Jage jage ke sata samandar,
josha bhari laharo pe uthakar.
Bolo Hara …