Aum shakti, Aum shakti, Aum shakti, Aum;

Brahma shakti, Vishnu shakti, Shiva shakti, Aum;

Adi shakti, Maha shakti, Durga shakti, Aum;

Sita shakti, Radha shakti, Gauri shakti, Aum;

Sharada shakti, Lakshmi shakti, Uma shakti, Aum;

Aum shakti, Aum shakti, Aum shakti, pahi mam;

Brahma shakti, Vishnu shakti, Shiva shakti, raksha mam.