aum2Aum shakti, Aum shakti, Aum shakti, Aum;
Brahma shakti, Vishnu shakti, Shiva shakti, Aum;
Adi shakti, Maha shakti, Durga shakti, Aum;
Sita shakti, Radha shakti, Gauri shakti, Aum;
Sharada shakti, Lakshmi shakti, Uma shakti, Aum;
Aum shakti, Aum shakti, Aum shakti, pahi mam;
Brahma shakti, Vishnu shakti, Shiva shakti, raksha mam.